การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

admin612.pdf
ใบสมัครเพื่อวัดความพร้อมเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
adminp161.pdf

ระกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)


student1_61.PDF
ระกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)