Home > News > News > Lunch project
Lunch project

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-18 21:14:30

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม)
โครงการอาหารกลางวันได้รับการรับรองด้านโภชนาการ และความสะอาด จากงานสุขาภิบาลอาหาร สำนักงานเขตดุสิต

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โครงการอาหารกลางวัน โดยอาจารย์สามารถ แสงน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ               

                                      ทีมงาน เจ้าหน้าที่ และแม่ครัว โดยคุณสุจินดา นุ่มเจริญ (แม่หน่อย)                                               ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ณ โรงครัว และโรงอาหาร โดยตรวจสอบความสะอาด คุณภาพอาหารและภาชนะบรรจุ ของโครงการ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านอาหารในสถานศึกษา โดยตรวจสอบสภาพการสุขาภิบาลอาหารทั้งด้านกายภาพและคุณภาพ