ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญาของโรงเรียน

           "ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม"

     ทรงปัญญา คือ มุ่งมั่นในการเสริมสร้างภูมิปัญญาและเป็นแหล่งภูมิปัญญาสำหรับทุกคนเพื่อการรู้แจ้งตามความเป็นจริง และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

     ศรัทธาธรรม คือ มุ่งมั่นในการให้ทุกคนเป็นผู้ประพฤติธรรม มีความซื่อสัตย์เสียสละและอดทนอดกลั้น พร้อมทั้งมีจรรยาวิชาชีพที่รับผิดชอบต่อสังคม

     นำสังคม คือ มุ่งมั่นให้ทุกคนใส่ใจในปัญหาสังคม และมีส่วนช่วยเหลือหรือนำให้สังคมหลุดพ้นจากปัญหาและพัฒนาสู่ความสันติ และยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

         "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถานศึกษาคุณภาพชั้นนำสู่สากล"

คำว่า "ชั้นนำ" หมายถึง ความเป็นผู้นำในด้านดังต่อไปนี้

     ๑. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่าของความเป็นชาววังสวนสุนันทา

     ๒. ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยกำหนด โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุตาม วิสัยทัศน์

     ๓. ด้านสังคม โรงเรียนร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาการจัดการศึกษาให้พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

พันธกิจของโรงเรียน

   ๑. จัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับแนวหน้าตรงตามความต้องการของสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

  ๒. พัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาสู่สังคมโลกและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

  ๓. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

  ๔. จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพและเป็นครูต้นแบบครู ตอบสนองความต้องการของสังคม

  ๕.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานความเป็นชาววัง เผยแพร่สู่สากล

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิชาการการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ