คณิตศาสตร์


กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


Ms.Suthira Sapcharoen

อาจารย์สุธิรา ทรัพย์เจริญ (อ.เอ)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/suthira_sa

Dr.Pattra Untinagon

อาจารย์ ดร.ภัทรา อุ่นทินกร (อ.ปี่)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เว็บไซต์:http://elsd.ssru.ac.th/pattra_un

Dr.Weerayuth Plailek

อาจารย์ ดร.วีรยุทธ พลายเล็ก (อ.เต้ย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/weerayuth_pl/

Ms. Kanchariya Phompaen

อาจารย์กัญชริญา พรมแพน (อ.กิ๊ก)
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/jintana_ph/