คณิตศาสตร์


กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

อาจารย์จารุณี ศภชาต (อ.ลอย)
ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/jarunee_su/

อาจารย์สุธิรา ทรัพย์เจริญ (อ.เอ)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/suthira_sa

อาจารย์ภัทรา อุ่นทินกร (อ.ปี่)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
เว็บไซต์:http://elsd.ssru.ac.th/pattra_un

อาจารย์วีรยุทธ พลายเล็ก (อ.เต้ย)
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/weerayuth_pl/

อาจารย์กัญชริญา พรมแพน (อ.กิ๊ก)
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์:http://elsd.ssru.ac.th/jintana_ph/