กลุ่มสาระการงานอาชีพ (วิทยาการคำนวณ)


กลุ่มสาระการงานอาชีพ (วิทยาการคำนวณ)


Mrs. Jutharat Siriwiboonpol

อาจารย์จุฑารัตน์ สิริวิบูลย์ผล (อ.เล็ก)
ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/jutharat_si/

Ms. Siriluck  Lerthirunsap

อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์ (อ.โม้ย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/siriluck_le/