กลุ่มสาระการงานอาชีพ (วิทยาการคำนวณ)


กลุ่มสาระการงานอาชีพ (วิทยาการคำนวณ)


Mrs.Salukchit   Suksaad

อาจารย์สลักจิตต์ สุขสอาด (อ.จอย)
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/salukchit_su/

Mrs. Jutharat Siriwiboonpol

อาจารย์จุฑารัตน์ สิริวิบูลย์ผล (อ.เล็ก)
ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/jutharat_si/

Ms. Siriluck  Learthirunsap

อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์ (อ.โม้ย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/siriluck_le/