กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์


กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

Dr. Pawinee Sorawech

อาจารย์ ดร.ภาวิณี  โสระเวช (อ.ปาร์ตี้)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/pawinee_so/

Ms. Katteeya  Charoensuk
อาจารย์แคทธียา เจริญสุข (อ.แคท)
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
นาฏศิลป์ไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เว็บไซต์:้
 http://elsd.ssru.ac.th/katteeya_ch/

Ms. Suparanee  Sarasa
อาจารย์สุภารณี สาระสา (อ.แอ๋ม)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยดุริยางควิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/suparanee_sa/

Mr. Pichai Niyomtham
อาจารย์พิชัย นิยมธรรม (อ.กอล์ฟ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/pichai_ni/