กลุ่มสาระสังคม ศาสนา วัฒนธรรม


กลุ่มสาระสังคม ศาสนา วัฒนธรรม


พระมหาวัชรพงษ์  วิชรเสฏโฐ (พระอาจารย์แดง)

Ms.Phimpaphai  Chiuphae

อาจารย์พิมปไพ  จิ๋วแพ (อ.ตุ๊ก)
ปริญญาตรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว(ประสานมิตร)
ศป.บ.เอกศิลปะการแสดงนาฏศิลปไทย
มหาบัณฑิต มศว(ประสานมิตร) กศม.เอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/phimpaphai_ch