ภาษาไทย


กลุ่มสาระภาษาไทย

Mr. Arun Sumdee

อาจารย์อรัญ สัมดี (อ.แพน)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/arun_su

Ms.Winita Naeprakhon

อาจารย์วินิตา แน่ประโคน (อ.น้อย)

เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/vinita_na

MS.Nattakan  Dangthongkhum

อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ (อ.เป๊กกี้)
ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

เว็บไซต์ : http://elsd.ssru.ac.th/nattakan_da