ภาษาไทย


กลุ่มสาระภาษาไทย

Mr. Arun Sumdee

อาจารย์อรัญ สัมดี (อ.แพน)
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/arun_su

Ms.Winita Naeprakhon

อาจารย์วินิตา แน่ประโคน (อ.น้อย)

เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/vinita_na

Mrs.jarunee    Supachat

อาจารย์จารุณี ศุภชาต (อ.ลอย)
ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/jarunee_su/

MS.Nattakan  Dangthongkhum

อาจารย์ณัฐกาญจน์ แดงทองคำ (อ.เป๊กกี้)
ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

เว็บไซต์ : http://elsd.ssru.ac.th/nattakan_da

Mr.Nattawut jinowat
อาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ (อ.วุฒิ)
การศึกษาปริญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

เว็บไซด์:http://elsd.ssru.ac.th/nattawut_ji

Mr. Natanat  Charoenpoon

าจารย์นทณัฐ  เจริญพูล (อ.แทน)
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/natanat_ch/