แผนที่โรงเรียนสาธิตฯ


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม) 
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-160-1109 ต่อ 101  โทรสาร 02-160-1109