กลุ่มสาระต่างประเทศ


กลุ่มสาระต่างประเทศ

อาจารย์ทิพวรรณ พัฒน์ชนะ (อ.ต้อม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/tippawon_pa/

อาจารย์เพชรพนม จิตมั่น (อ.เพชร)
มนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ(เกียรตินิยม)
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/petchpanom_ch/

อาจารย์บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์ (อ.หญิง)
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/butsirin_je/

อาจารย์ณัฐณิชา ทนะไชย (อ.ณิชา)
ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/natnicha_th

อาจารย์สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ (อ.ปู)
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.บ.) ภาษาจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ณ เซียเหมิน ประเทศจีน
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/somchit_sr/