กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Ms. Narumon Laiprasertporn

อาจารย์นฤมล หลายประเสริฐพร (อ.มล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/narumon_la

Ms. Nungrutai Camhongsa

อาจารย์หนึ่งฤทัย  คำหงษา (อ.น้ำตาล)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/nungrutai_ca

Mr. Natapon Youpensuk

อาจารย์ณฐพล  อยู่เป็นสุข(อ.กอล์ฟ)
คณะครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/natapon_yo

Ms. Siriluck  Lerthirunsap

อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์ (อ.โม้ย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/siriluck_le/