กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์นฤมล หลายประเสริฐพร (อ.มล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/narumon_la

อาจารย์หนึ่งฤทัย  คำหงษา (อ.น้ำตาล)
คณะครุศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/nungrutai_ca

อาจารย์ณฐพล  อยู่เป็นสุข (อ.กอล์ฟ)
คณะครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บไซต์:http://elsd.ssru.ac.th/natapon_yo