รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กลุ่มความรู้


รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้  กลุ่มความรู้  กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ( คณะ โรงเรียนสาธิต)

องค์ความรู้เรื่อง  กระบวนการบริหารจัดการพัสดุ

เล่มสรุปผลการดำเนินงานของ กลุ่มแก้ไขKM1-9-652.pdf

KM การดำเนินงานการจัดการความรู้ การบริการนักเรียน องค์ความรู้การพัฒนาด้านการเงิน

KM การดำเนินงานการจัดการความรู้ การบริการนักเรียน องค์ความรู้การพัฒนาด้านการเงิน