สนับสนุนวิชาการ


สนับสนุนวิชาการ            

 Mrs. Supaporn  Ruangdet 
นางสุภาภรณ์ เรืองเดช(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
Ms.ketsaraporn tangmak
น.ส.เกษราภรณ์ แตงมาก (นักวิชาการเงินและบัญชี) 
 Miss  Suphattra Krudkea 
นางสาวสุภัตรา กรุดแก้ว (นักวิชาการศึกษา)

                 

  Ms.Wanna Boonprasert
นางสาววรรณา  บุญประเสริฐ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป )
Ms.Kammanee  jeenaim
นางสาวแกมมณี  จีนเอม  ผู้ช่วยพยาบาล

             

Mr. Jettana Sartprasert

นายเจตนา  ศาสตร์ประเสริฐ (ฝ่ายโสดฯ)  

นายโกสุม  พิมพ์เสน (นักวิชาการพัสดุ) 
Mr. Chartchai  Kasemrat 

 นายชาติชาย  เกษมราช (ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

      

Ms. Wachiraporn  Na Phol
นางสาววชิราภรณ์  ณ พล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Ms. Maunkwan Jaronghnu
นางสาวเหมือนขวัญ จรงค์หนู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน