กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


Mr.Witsanu Samunya

อาจารย์วิษณุ สมัญญา (อ.ทอม)
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
เว็บไซต์: http://elsd.ssru.ac.th/witsanu_sa