Home > News > News > #
#

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-02 10:17:45

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย 

อาจารย์สามารถ แสงน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมสายสวรีย์ภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา