Home > News > News > Welcomes The Delegates from the Philippines
Welcomes The Delegates from the Philippines

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-02 10:13:22

Welcomes The Delegates from the Philippines

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์