Home > News > News > Project to upgrade and develop research
Project to upgrade and develop research

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-09 05:23:33

วันที่  7  สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ " โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพงานวิจัย " ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์