Home > News > News > Memorial Ceremony: H.H. Princess Saisavali Bhiromya, Princess Suddhasininart
Memorial Ceremony: H.H. Princess Saisavali Bhiromya, Princess Suddhasininart

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-02 10:14:15

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ อาคาร ๑๖ โรงเรียนสาธิตฯ