Home > Video Channel > Mother's day performance #2
Mother's day performance #2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-16 15:11:30

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มัธยม) การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง  ฝึกซ้อมโดยอาจารย์ผศ.อรวัฒนา เนียมอุทัย