หน้าหลัก > ประกาศ

การชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธ ...
2023-04-22 05:58:53
หนังสือขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ​ ไร่ปลูกรัก​ จ.ราชบุรี
วันจันทร์ที่ 10  เมษายน 2566 โครงการสวนสุนันทา ซัมเมอร์ 66 ได้แจกหนังสือขออนุญาตให้นักเรียนเข้า ...
2023-04-10 10:29:02
ปรับตารางการจัดกิจกรรม Demonstration school SSRU Summer camp
ปรับตารางการจัดกิจกรรม  Demonstration school SSRU Summer camp2023  วันสืบสานประเพณีสง ...
2023-04-09 17:11:31
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่​ 2 ปีการศึกษา​2565​โรงเรียนสา​ธิตมหาวิทย​าลัยราชภัฏ​สวนสุนันทา
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2565.pdfตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2565.pdf ...
2023-02-14 14:27:54
เรื่องการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ 2565
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา เรื่องการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนาร ...
2023-01-11 17:10:51
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม) วันที่ 3 มกราคม ถึง 3 มีนาคม 25 ...
2022-12-13 19:58:48
รายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
รายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2566 ...
2022-11-02 10:08:46
Academic Calendar Semester 2 Academic Year 2022
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ...
2022-10-25 12:41:51
ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกและรับมอบตัว ป.1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกและรับมอบตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566.pdfประกาศ ผ ...
2022-10-12 11:36:19
ประกาศย้อนหลัง