หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวบริหาร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-30 14:11:15

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12 / 2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. มีมติอนุมัติให้ บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีจำนวน 4 ท่าน และ 1 ใน 4 มีบุคลากรของทางโรงเรียนได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ คณะครุศาสตร์ และ เป็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และ ประกันคุณภาพ ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา ทั้งนี้ทางโรงเรียนสาธิมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ตำแหน่งทางวิชาการในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์