หน้าหลัก > ประกาศ > การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของมหาวิทยาลัย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-17 09:13:49

                   เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองนโยบายและแผนจึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน ดำเนินการดังนี้

๑) ประชาสัมพันธ์ QR code / ลิงค์ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน ป้ายประกาศหน้าเคาเตอร์ให้บริการ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ตลอดทั้งเดือนพฤษาคม ๒๕๖๒

    ๑.๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)


 https://itas.nacc.go.th/go/iit/e3mruy

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากร (ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ที่ปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ปี

   ๑.๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

  https://itas.nacc.go.th/go/eit/e3mruy

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ชุมชน

 

๒) แจ้งให้บุคลากร (ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ที่ปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ปี เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒