หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ครั้งที่ 130 Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK )
ครั้งที่ 130 Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK )

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-06 23:21:22

ขอแสดงความยินดี 恭喜!! 恭喜!! 恭喜!!

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ลงสมัครสอบ Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK ) ครั้งที่ 130 วันอาทิตย์ที่ 4  ธันวาคม 2565 ขณะนี้ผลสอบได้ออกมาทางเวปไซต์จากปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อย   ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 

ในการสอบ HSK1  มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน  #รายชื่อเด็กนักเรียนที่ลงสอบHSK1  มีดังนี้

คนที่ 1 เด็กชายศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย            (น้องชิลด์) ชั้นป.6  หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 95 คะแนน

คนที่ 2 เด็กหญิงศุภิสรา สังค์สาคร (น้องของขวัญ) ชั้นป.5
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 90 คะแนน
คนที่ 3 เด็กชายปรานต์  หทัยอารีย์รักษ์               (น้องปรานต์) ชั้นป.5   หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 89 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
คนที่ 4 เด็กชายธีรภัทร ดีบุก (น้องกันต์) ชั้นป.6
  หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 85 คะแนน
คนที่ 5 เด็กชายรัชชานนท์   เยาว์รัมย์ (น้องอชิ)    ชั้นป.4     หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 84 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
คนที่ 6 เด็กชายชิษณุพงศ์ โอฬารศศิวัชร์        (น้องเจ้าคุณ) ชั้นป.5    หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 84 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
คนที่ 7 เด็กชายชาญเดช เต็งสุวรรณ (น้องทะเล) ชั้นป.6  หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 84 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 95 คะแนน
คนที่ 8 เด็กชายกฤชณัฎฐ์  นรเศรษฐ์ตระกูล   (น้องกีซ่า) ชั้นป.6   หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 79 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 95 คะแนน
คนที่ 9 เด็กชายตรีเทพ ทรัพย์อดิเรก (น้องเจแปน) ชั้นป.4   หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 65 คะแนน
คนที่ 10 เด็กชายตรัยคุณ สุวรรณวารี (น้องสตั๊ม) ชั้นป.6   หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 94 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 65 คะแนน
คนที่ 11 เด็กชายพัชรกิตติ์  อัศวบุญญะวัชร์     (น้องริว) ชั้นป.4  หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 89 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 50 คะแนน
คนที่ 12 เด็กหญิงจิรัชยา มาเกิด (น้องกุ้ยหลิน)   ชั้นป.3  หัวข้อในการสอบมีดังนี้
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 84 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 45 คะแนน