หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ๘๐ ปี สวนสุนันทา
๘๐ ปี สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-09 15:49:04

งาน ๘๐ ปี สวนสุนันทา  

เน้นความเป็นวัง  ปลูกฝังองค์ความรู้   ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

วันที่ ๘ - ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

วันแรกของการจัดกิจกรรมงา ๘๐ ปีสวนสุนันทา  อาจารย์ นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ต่างพร้อมใจกันมาร่วมงาน 

เพื่อเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ให้กับมหาวิทยาลัยสวสุนันทา ในการนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้ร่วมจัดงานและจัดกิจกรรมเพื่อแสดงผลงานและศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนสาธิต อาทิเช่น  

การแสดงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ก่อนจะมาเป็นโรงเรียนสาธิต การสาธิตการทำเครื่องแขวนหอมหอม  

การวาดภาพดอกกล้วยไม้ การทำขนมต้ม การแข่งขันโรบอท เป็นต้น