หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-07-15 15:49:37

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามความที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รับสนองพระบรมราชโองการโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี