หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รางวัลที่ ๒ ประกวดภาพวาดวันสันติภาพสากล (รางวัลระดับนานาชาติ)
รางวัลที่ ๒ ประกวดภาพวาดวันสันติภาพสากล (รางวัลระดับนานาชาติ)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-22 09:32:36

รางวัลที่ ๒ ประกวดภาพวาดวันสันติภาพสากล                                                                                                                   รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  และทีมผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ ชั้น ป.๕/๑ ได้รับรางวัลที่ ๒ จากการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการวันสันติภาพสากล จัดโดยมูลนิธิ Peace Pule ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มี ๑๙๒ ประเทศทั่วโลกที่ส่งผลงานงานเข้าร่วมการแข่งขันจาก ๔๐๐,๐๐๐ กว่าผลงานทั่วโลก  นับว่าได้สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน     และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง  ได้รับการฝึกและสนับสนุนส่งผลงานจากอาจารย์พิชัย นิยมธรรม

Download