หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รางวัลที่ ๒ การประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ
รางวัลที่ ๒ การประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-29 23:43:38

รางวัลที่ ๒ การประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ

วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้อาจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ แก่ด.ญ.กัญญนันทน์  จิระธนประเสริฐ ชั้น ป.๕/๑ ซึ่งได้รับรางวัลที่ ๒ ในรายการวันสันติภาพสากล จัดโดย มูลนิธิ Peace Pule ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มี ๑๙๒ ประเทศทั่วโลก ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน จาก ๔๐๐,๐๐๐ กว่าผลงานทั่วโลก นับว่าได้สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง ได้รับการฝึกและสนับสนุนส่งผลงานจากอาจารย์พิชัย นิยมธรรม