หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วาดภาพระบายสี ต่อต้านยาเสพติด
วาดภาพระบายสี ต่อต้านยาเสพติด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-27 23:04:42

27 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ จัดกิจกรรม วาดภาพระบายสี ในหัวข้อ " ต่อต้านยาเสพติด "  ได้เรียนเชิญ ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพ มอบรางวัลพิเศษให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญ และ กำลังใจให้กับนักเรียน  ได้แก่

1.ด.ช.วิณ            วิเศษศักดิ์ดี       ป.2/1                             2.ด.ช.กฤตเมธ    แช่มเชื้อ            ป.2/1                  3.ด.ญ.ชุติมา       แก่นธรรม          ป.2/1

4.ด.ช.ชมน์ปภพ  เตชะอาภรณ์กุล  ป.2/2                         5.ด.ญ.ภรพชิรา   เกษตรสิงห์        ป.2/2              6.ด.ญ.สิริธัญญ์   ปัญญาประเสริฐ  ป.2/2

7.ด.ญ.พิมญาดา  ฝางชัยภูมิ         ป.2/2                        8.ด.ช.ธีรวุฒิ         ขันอุไร              ป.2/3                 9.ด.ญ.กัญญาวีร์  สิงห์ตุ้ย              ป.2/3

10.ด.ญ.ธนัญญา  ปิ่นทองพันธุ์      ป.2/3                       11.ด.ช.วาท          อารักษ์               ป.3/1                 12.ด.ญ.มีเพียร     รูปแก้ว               ป.3/1

13.ด.ญ.นันทิกานต์  คู่พิทักษ์          ป.3/1                        14.ด.ญ.ขรพรรษ  ไหวพริบ             ป.4/1              15.ด.ญ.ธัญรดี       พึ่งสุจริต          ป.4/2

16.ด.ญ.ชัชญานิช  วรบุตร           ป.4/2                         17.ด.ญ.ชนัฐกานต์ ลีละขจรเกียรติ  ป.4/3          18.ด.ญ.ธีรดา          สินเสริมสุขสกุล ป.5/3

19.ด.ญ.ประภามาศ  ณ  พัทลุง          ป.6/1

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ