หน้าหลัก > ข่าว > วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 “Beat Air Pollution
วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 “Beat Air Pollution

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-06-05 14:08:42

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 “Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” 

ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ มอบหมายให้ 

อาจารย์สามารถ  แสงน้อยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รับมอบถังแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียน โดย ผศ.นิธินาถ เจริญโภคราช  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้