หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ค่ายกลางวันลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
ค่ายกลางวันลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-03 15:50:09

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบให้อาจารย์สามารถ แสงน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ป.๑-๓ ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์