หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:42:54

การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวน ๕ คน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.ด.ญ.อชิรญาณ์ จันทร์ศรี ป.๔/๒    ๒.ด.ญ.สุดรัก โพธิ์เจริญ ป.๔/๑     ๓.ด.ญ.ปัณณพร อนันต์วณิชย์ ป.๔/๑  ๔.ด.ญ.รวินท์นิภา สุนทโรทก ป.๔/๒ ๕.ด.ญ.กานต์พิช์ชา ทิมโต้ ป.๔/๒      สำรอง ๑.ด.ญ.ภัคจิรา วังสุวรรณ ป.๕/๓   ๒. ด.ญ.ธันยากานต์  สุรีย์นิธิคุณ  ป.๕/๓