หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับเกียรติบัตรประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เขตการศึกษากรุงเทพฯ เขต ๑
รับเกียรติบัตรประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เขตการศึกษากรุงเทพฯ เขต ๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:39:44

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในการนีอาจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดฯ ดังนี้

๑.ด.ญ.อชิรญาณ์ จันทร์ศรี ป.๔/๒    ๒.ด.ญ.สุดรัก โพธิ์เจริญ ป.๔/๑     ๓.ด.ญ.ปัณณพร อนันต์วณิชย์ ป.๔/๑  ๔.ด.ญ.รวินท์นิภา สุนทโรทก ป.๔/๒ ๕.ด.ญ.กานต์พิช์ชา ทิมโต้ ป.๔/๒      สำรอง ๑.ด.ญ.ภัคจิรา วังสุวรรณ ป.๕/๓   ๒. ด.ญ.ธันยากานต์  สุรีย์นิธิคุณ  ป.๕/๓