หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้ารับโล่และเกียรติบัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้ารับโล่และเกียรติบัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:54:22

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และ รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล จำนวน 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น

1.ด.ญ.ภาวนา         วิริยะธนสิทธิ์      ป.6/3

ประเภทเด็กและเยาวชนที่ทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ด้านศิลปะ

1.ด.ญ.ประภามาศ     ณ  พัทลุง        ป.2/1

2.ด.ญ.ณัฐกฤตา      ชัยพิริยพิทักษ์    ป.5/1

3.ด.ญ.สุชญา         บุญประชา        ป.6/2

ประเภทเด็กและเยาวชนที่ทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ด้านดนตรี

1.ด.ญ.ปัณณธร       ประสิทธิ์ส่งเสริม  ป.6/1

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา