หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ กรมประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-15 09:45:21

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กรมประชาสัมพันธ์