หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑
การสอบแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-17 21:00:35

การแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  ดำเนินการส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันโดยกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขัน                                                                         ระดับประถมต้น                                                                                                                                          ๑. เด็กหญิงณัฏฐภัสส์  ตุวินันท์                                                                                                                          ๒. เด็กชายชวกร   คอนบุรี                                                                                                                              ๓. เด็กชายชานนท์  แก้วสอาด                                                                                                                          ระดับประถมปลาย                                                                                                                                        ๑. เด็กชายนรบดี  สุดใจ                                                                                                                                ๒. เด็กชายคุณาวุฒิ  ศรีสมศักดิ์                                                                                                                        ๓. เด็กชายสภัส  อนนตะชัย                                                                                                                              ๔. เด็กชายชนิตว์ธนันฑ์ อ่อนรัศมี                                                                                                                        ๕. เด็กหญิงณัชชา  แววนิลานนท์                                                                                                                       ผลการสอบ   ๑. เด็กหญิงณัชชา แววนิลานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท                                          ๒. เด็กชายชานนท์  แก้วสอาด  ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การสอบ