หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Certificate and Award Ceremony : Petch Yod Mong Kut : Citizenship Competition 2018
Certificate and Award Ceremony : Petch Yod Mong Kut : Citizenship Competition 2018

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-08 17:05:41

รางวัลชมเชย...การสอบแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันสอบหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ซึ่งสอบเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดราชบพิตร นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบระดับประถมต้น ป.๑-ป.๓ ดังนี้ ๑. เด็กหญิงณัฏฐภัสส์  ตุวินันท์     ๒. เด็กชายชวกร  คอนบุรี   ๓. เด็กชายชานนท์   แก้วสอาด                     ระดับประถมปลาย ป.๔-ป.๖ ดังนี้   ๑. เด็กชายนรบดี  สุดใจ      ๒. เด็กชายคุณาวุฒิ  ศรีสมศักดิ์    ๓. เด็กชายสภัส  อนนตะชัย    ๔. เด็กชายชนิตว์ธนันฑ์ อ่อนรัศมี      ๕. เด็กหญิงณัชชา  แววนิลานนท์                                                                             ผลการสอบ * เด็กชายชานนท์  แก้วสะอาด คะแนนผ่านเกณฑ์

         * * * เด็กหญิงณัชชา  แววนิลานนท์ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร