หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดี
แสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-11 18:29:02

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงความยินดีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่ และ เกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในระดับประเทศ จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการมี 2 รายการ ดังต่อไปนี้

ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น

ด.ญ.อชิรญาณ์  จันทร์ศรี               ป.6/1       ด.ญ.ณภัทรภร   กลิ่นสุวรรณ         ป.6/2

ประเภทที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ ดนตรี

ด.ญ.ชัชญานิช   วรบุตร                  ป.2/3      ด.ญ.ณัฐฐา         คำภารักษ์             ป.5/2

ด.ช.กิตติ์ณัฐ       จิรปรียารักษ์        ป.6/1      ด.ญ.ณัฐกฤตา    ชัยพิริยพิทักษ์      ม.1

นายเศรษฐสรร    จิระธนประเสริฐ   ม.4         รวมทั้งหมด ได้ 7 คน 

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้ส่งผลงานรวบรวมเอกสารเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง