หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:46:04

เกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ                                                                                                  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  การมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้มีอาจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนผู้บริหารให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ดังต่อไปนี้  ๑.ด.ญ.อชิรญาณ์ จันทร์ศรี ป.๔/๒  ๒.ด.ญ.สุดรัก โพธิ์เจริญ ป.๔/๑   ๓.ด.ญ.ปัณณพร อนันต์วณิชย์ ป.๔/๑   ๔.ด.ญ.รวินท์นิภา สุนทโรทก ป.๔/๒  ๕.ด.ญ.วรฤทัย สุวรรณโณ ป.๔/๒   ๗.ด.ญ.กานต์พิช์ชา ทิมโต้ ป.๔/๒  ๗.ด.ญ.มุกต์มณี พันธ์มนตรี ป.๖/๓