หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ D.A.R.E.
โครงการ D.A.R.E.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:37:12

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.)

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ โดยให้ความร่วมมือกับสถานีตำรวจสามเสน จัดการอบรมฯทุกวันพุธให้กับลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.๕-ป.๖ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ของการให้การอบรมฯ