หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.)
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:10:30

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.)

วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ โดยให้ความร่วมมือกับสถานีตำรวจสามเสน จัดการอบรมฯทุกวันพุธให้กับลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้น ป.๕-ป.๖ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓