หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ "เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี"
โครงการ "เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-01 10:44:22

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕  ณ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย โครงการ "เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี" 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕๐ 

ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)  นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย และที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ดังนี้  ผ่านการประกวดมารยาทไทย  

๑. ด.ญ.ชาณิภา  สงวนดี   ป.๔/๑                    ๒. ด.ญ.ปทิตตา  สงวนดี   ป.๖/๒

๓. ด.ญ.ประภามาศ  ณ พัทลุง  ป.๖/๑            ๔. ด.ช.ศดิศทัศน์   วิลัยวรรณ  ป.๖/๒

๕. ด.ญ.พิณพิศ  ปรีชา ป.๔/๒                         ๖. ด.ญ.พริมประกาย   ตันเจริญธรรม ป.๔/๒

๗. ด.ญ.กัณฐิกา อิทธิวรรณพงศ์  ป.๔/๓      ๘. ด.ช.รัชชานนท์  เยาว์รัมย์  ป.๔/๑

อบชิงชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ จากผู้เข้าประกวดทุกภาค

๑. ด.ญ.ขรพรรษ ไหวพริบ ป.๔/๑                   ๒. ด.ญ.ตีรชญา  หาญสวัสดิ์ ป.๔/๑

๓. ด.ญ.อรชพร เอี่ยมเรืองพร ป.๔/๓             ๔. ด.ช.พงษ์ศักดิ์  แก้วสว่าง ป.๔/๑                                   

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร    สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงและเป็นที่น่าประทับใจ