หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบรางวัลประกวดวาดภาพชมเชยจากฮ่องกง 19 รางวัล
มอบรางวัลประกวดวาดภาพชมเชยจากฮ่องกง 19 รางวัล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-15 09:16:19

วันที่  14 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มอบหมายให้ อาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ 2018 InternationalYear of the Reef Art and Design Competition จัดโดย PoLeung Kuk ประเทศจีน เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.ด.ญ.วิมุตตา         อร่ามแสงจันทร์           ชั้น ป.2/1

2.ด.ญ.อิฐิญา          อู๋ไพจิตร                  ชั้น ป.2/2

3.ด.ช.วัชร์จิโรจน์     ศรีเย็น                     ชั้น ป.2/2

4.ด.ญ.ณัฐฐา          คำภารักษ์                 ชั้น ป.3/1

5.ด.ญ.พุธิรา            สนธิสว่าง                ชั้น ป.3/1

6.ด.ญ.มีสุข             สุขสุโฉม                   ชั้น ป.3/1

7.ด.ช.ประพันธ์พงษ์   ศรีเย็น                     ชั้น ป.4/2

8.ด.ช.กิตติ์ณัฐ         จิรปรียารักษ์               ชั้น ป.4/2

9.ด.ญ.กัญญนันทน์   จิระธนประสริฐ            ชั้น ป.5/1

10.ด.ญ.พิมพ์นารา    แข็งเขตต์กิจ               ชั้น ป.5/1

11.ด.ญ.รภัสชนก      สดีวงค์                    ชั้น ป.5/1

12.ด.ญ.ณัฐกฤตา      ชัยพิริยพิทักษ์            ชั้น ป.5/2

13.ด.ญ.ธนพร          ศุภารักษ์สืบวงศ์         ชั้น ป.5/2

14.ด.ญ.สุภาพรรณ    รัตนาวะดี                 ชั้น ป.6/1

15.ด.ญ.ณัฐฉพัชร์      นาคขำ                    ชั้น ป.6/2  

16.ด.ญ.สุชญา          บุญประชา                ชั้น ป.6/2

17.ด.ญ.ภาวนา         วิริยะธนสิทธิ์             ชั้น ป.6/3

18.ด.ญ.ภาวรรณ        อุดมศรีสำราญ        ชั้น ป.6/3

19.ด.ญ.มุกต์มณี         พันธ์มนตรี             ชั้น ป.6/3

และแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 3 คนที่จะต้องเดินทางไปรับรางวัลที่ประเทศจีน เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง รางวัลที่2  ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ได้แก่

ด.ญ.หิรัญญิการ์          อภิธนัง           ชั้น ป.5/2

ด.ญ.ธัญญ์ชยา            เจริญสิทธิศิริ    ชั้น ป.6/2

รางวัลที่  3  (ทางหน่วยงานจะส่งมาภายหลังงานมอบรางวัล )

ด.ญ.ประภามาศ         ณ พัทลุง         ชั้น ป.2/1

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากรองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว และอาจารย์พิชัย  นิยมธรรม ได้ฝึกซ้อมและส่งผลงานจนได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง