หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โล่เกียรติคุณ
โล่เกียรติคุณ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-16 17:57:09

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับโล่เกียรติคุณ

               วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  โดยรองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้มอบหมายให้อาจารย์วินิตา แน่ประโคน รองผอ.ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ไปรพร  วงศ์งามใส รับโล่เกียรติคุณและนำนักเรียนรับทุนการศึกษา ในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต ป.ธ.๙ Ph.D.) ณ ศาลาการเปรียญ และอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Download

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับโล่เกียรติคุณ รางวัทุนการศึกษา.pdf