หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การอ่านภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา
การอ่านภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-26 23:14:25

การอ่านภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา เด็กหญิงประภามาศ ณ พัทลุง (น้องปิ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เข้าสอบ HSK ระดับ 1การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 90 คะแนน   การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 90 คะแนน  รวม 180 คะแนน

#ssru  #ครอบครัวสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา">