หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > ในการนำเสนองานวิจัยระดับประเทศ
ในการนำเสนองานวิจัยระดับประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-19 05:59:29

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ในการนำเสนองานวิจัยระดับประเทศ

ICBTS 2023  International Academic Multidisciplined Research Conference   

Zurich, Switzerland  20-22 March 2023  ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประสบความสำเร็จด้วยดี