หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบูรณาการป.6 เทอม 1/2561
การบูรณาการป.6 เทอม 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-08 02:45:33

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกชั้นปี 

ดังนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 80 คนได้เรียนครบตามหน่วยการเรียนรู้  ได้มีส่วนร่วมในการคิด รวบรวมในจุดเด่นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ นำผสมผสานผลงานได้อย่างดีและสวยงาม

Download

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ