หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเภทโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ /๒๕๖๒
สัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเภทโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ /๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:52:57

สัมภาษณ์โควตา

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ กำหนดให้มีการสัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับโควตาศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒