หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจคุณภาพสถานประกอบการอาหารกลางวัน
ตรวจคุณภาพสถานประกอบการอาหารกลางวัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:53:38

ตรวจคุณภาพสถานประกอบการโครงการอาหารกลางวัน

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ในครั้งนี้โรงเรียนฯโดยฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ประกอบการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้การต้อนรับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเข้าตรวจคุณภาพด้านสถานที่ อุปกรณ์ และผู้ประกอบการ ณ โรงครัวของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับและให้การตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อรักษาคุณภาพอาหาร ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการและอนามัย