หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill)
ทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-23 14:10:38

เพราะโลก ???? นี้มีเรื่องราวมากมายให้เราได้เรียนรู้ นอกจากทักษะทางวิชาการ ทักษะ การสื่อสาร แล้วทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) ยังมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยกลุ่มสาระการงานอาชีพได้ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฝีมือเบื้องต้นเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ในงานซ่อมแซมผ้า เนา เย็บและติดกระดุม ดัดแปลงใส่พวงกุญแจ  นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองอีกด้วย โดยอาจารย์สลักจิตต์ สุขสอาด (อ.จอย)