หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบถึงแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบถึงแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-28 21:37:41

“ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา”
โรงเรียนสาธิตฯ ขอขอบพระคุณทุก ๆ ครอบครัวที่ร่วมก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาด้วยกัน และ ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนทุกกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตฯ ดีเสมอมา
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบถึงแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. โรงเรียนเปิดเรียนในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. โรงเรียนใช้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยใช้มาตรการการเฝ้าระวังเดิมเหมือนที่ใช้ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดรอบแรก
๓. โรงเรียนขยายห้องเรียนจากเดิม ๑๖ ห้องเรียน เป็น ๒๓ ห้องเรียน เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มเรียน กลุ่มละไม่เกิน ๒๕ คน
๔. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ประถม) สามารถมาโรงเรียนพร้อมกันได้ โดยยึดตามกลุ่มเรียนใหม่ ตามที่โรงเรียนสาธิตฯ จะได้ประกาศเพื่อทราบต่อไปทางwebsite และ facebook ของโรงเรียนสาธิตฯ
๕. การรับประทานอาหารเที่ยง ใช้รูปแบบการเหลื่อมเวลาช่วงละ ๒ ระดับชั้นตามมาตรการเดิม
๖. การส่งนักเรียน : โรงเรียนสาธิตฯขอความกรุณาให้ผู้ปกครองส่งหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น และ ขอความกรุณารักษาระยะห่างและสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยในระหว่างการส่งนักเรียน
๗. การรับนักเรียน : การรับนักเรียนแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา
๑๕.๓๐ น. รับนักเรียนที่ไม่   เรียนเสริมตอนเย็น        ๑๖.๓๐ น. รับนักเรียนที่เรียน   เสริมตอนเย็น
::โดยระหว่างที่รอรับนักเรียน ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองทุกท่านสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย และ เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด
๘. นักเรียนที่เรียนเสริมตอนเย็น โรงเรียนสาธิตฯ จะพิจารณาสอนชดเชยให้หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น
๙. ในระหว่างการเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โรงเรียนสาธิตฯ จะจัดอาหารว่าง (snack box) ให้นักเรียนในช่วงบ่ายทุกคนเป็นเวลา ๒๐ วัน ตามวันที่ทำเรียนการสอนออนไลน์)
๑๐. ขอความกรุณาให้ท่านกำชับนักเรียนให้จัดตารางเรียนตามวันเวลาตามที่ระบุในตารางเรียน อย่างเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดน้ำหนักของกระเป๋านักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตฯ ไม่อนุญาตให้เก็บสัมภาระต่าง ๆ ไว้ที่โรงเรียน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในทุก ๆ วัน
๑๑. ขอความกรุณาท่านจัดของใช้ส่วนตัว กระติกน้ำ, หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย อย่างน้อย ๒ ชิ้น, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ ผ้าเช็ดมือ หรือ กระดาษเช็ดมือให้กับเรียน
๑๒. นักเรียนต้องใส่หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ ยกเว้นในช่วงเวลารับประทานอาหาร และ ดื่มน้ำ
๑๓. ขอความกรุณาท่านเขียนชื่อ-ชั้นบนกล่องอุปกรณ์การเรียน และ ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ และ กรุณากำชับนักเรียนไม่ให้หยิบยืมอุปกรณ์จากเพื่อนๆ เพื่อลดการสัมผัสและรักษาระยะห่าง
๑๔. การติดต่อราชการของบุคคลภายนอกรวมถึงท่านผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตฯ ขอความกรุณาติดต่อตามเวลาดังนี้
รอบเช้า ๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.    รอบบ่าย ๑๒.๔๐ - ๑๔.๓๐ น.
โรงเรียนสาธิตฯ ขอขอบพระคุณ “ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา” ทุก ๆ ครอบครัว ที่ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรม และ ทุกมาตรการต่าง ๆ ของทางโรงเรียนสาธิตฯ เป็นอย่างดียิ่ง  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒๘ มกราคม ๒๕๖๔